Dodacie podmienky = dodacia parita je zmluvné ustanovenie, ktoré upravuje náležitosti dodávky tovaru.

Najmä:
•    spôsob dodania + výlohy
•    prechod nebezpečenstva vzniku škôd
•    dodaciu lehotu
•    prechod vlastníckeho práva:
-    koncesný = prechádza vlastnícke právo v okamihu podpísania zmluvy(práv. odovzdanie)
-    tradičný = vyžaduje prechod vlastn. práv vždy odovzdanie základe zmluvy (fyz. odovzd.)
INCOTERMS

Základné dodacie podmienky INCOTERMS – doložky Incoterms upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim. Prvý krát boli vydané v roku 1936 Medzinárodnou obchodnou komorou. Niekoľkokrát prešli úpravami, posledná bola v roku 1990, preto sa nazývajú INCOTERMS 90. Obsahujú 13 doložiek. Rozdielny charakter dodacích doložiek spôsobuje, že sa delia do štyroch skupín, prvé písmeno označuje,, do ktorej skupiny daná doložka patrí
Písmeno E označuje ex, čiže z, zo (odvoz). V tejto doložke má predávajúci minimálne nebezpečenstvá, lebo jeho jedinou povinnosťou je dať tovar k dispozícii v jeho závode
Písmeno F znamená, že predávajúci odovzdá tovar prepravcovi Free of risk and expense to the buyer, t.j., že predávajúci znáša všetky nebezpečenstvá a náklady do momentu dodania
Písmeno C znamená, že predávajúci znáša niektoré Cost, t.j. náklady aj po kritickom bode, v ktorom sa delia nebezpečenstvá, straty alebo poškodenia tovaru
Písmeno D znamená, že tovar musí dovŕšiť dané miesto určenia.

Rozlišujeme doložky:
a)    jednobodové – riziká straty a poškodenia tovaru a náklady prechádzajú z predávajúceho na kupujúceho v jednom mieste
b)    dvojbodové – riziká prechádzajú na kupujúceho skôr, ako ťarcha nákladov – CFR, CIF, CPT, CIP

----------

EXW – Ex Works – zo závodu
Predávajúci plní svoju povinnosť dodávky, keď dá kupujúcemu tovar k dispozícii vo svojom závode, nie je zodpovedný za naloženie tovaru na dopravný prostriedok, ani za preclenie pri vývoze.
Povinnosťou kupujúceho je prevziať tovar v závode predávajúceho a zabezpečiť prevoz tovaru na vlastné náklady a riziká.

FCA – Free Carrier – vyplatené dopravcovi
Povinnosťou predávajúceho je dodať tovar na určenom mieste do starostlivosti dopravcu určeného kupujúcim, zaobstarať vývoznú licenciu, vybaviť všetky colné formality potrebné na vývoz tovaru, zaplatiť vývozné dane a poplatky.
Povinnosťou kupujúceho je určiť dopravcu, uzavrieť zmluvu o preprave a zaplatiť náklady na prepravu.
Doložka môže byť použitá pre každý druh prepravy vrátane kombinovanej.

FAS – Free Alongside Ship – vyplatené k boku lode – dohodnutý prístav nalodenia
Povinnosťou predávajúceho je dodať tovar k boku lode a zaobstarať potvrdenie o dodaní po bok lode na nábrežie alebo v člne v dohodnutom prístave nalodenia.
Povinnosťou kupujúceho je určiť dopravcu, uzavrieť prepravnú zmluvu, zaplatiť dopravné a zabezpečiť vývozné odbavenie tovaru.
Doložka sa využíva pre námornú i vnútrozemskú lodnú dopravu.

FOB – Free on Board – vyplatené loď – určený prístav nalodenia
Povinnosťou predávajúceho je dodať tovar na palubu lode, zabezpečiť colné odbavenie vyvážaného tovaru, zabezpečiť prijatie tovaru na palube lode a zaplatiť poplatky za naloženie tovaru podľa zvykov prístavu.
Povinnosťou kupujúceho určiť dopravcu, uzavrieť prepravnú zmluvu, zaplatiť poplatky za dopravu, zaistiť poplatky za naloženie tovaru, ktoré sú súčasťou dopravného a zaplatiť poplatky za vyloženie tovaru.
Doložka sa používa pre námornú a vnútrozemskú lodnú dopravu.

CFR – Cost and Freight – náklady a prepravné – dohodnutý prístav určenia
Povinnosťou predávajúceho je uzavrieť prepravnú zmluvu, zaplatiť prepravné do dohodnutého prístavu určenia, dodať tovar na palubu lode, colne odbaviť tovar na vývoz, vystaviť kupujúcemu faktúru a čistý dopravný doklad, zaplatiť poplatky za naloženie tovaru a za vyloženie tovaru.
Povinnosťou kupujúceho je uznať prijatie tovaru po nalodení, keď mu bola poskytnutá faktúra a dopravný doklad, prevziať tovar od dopravcu v dohodnutom mieste určenia a zaplatiť poplatky za vyloženie tovaru do takej miery, ako neboli zahrnuté v prepravnom. Na kupujúceho prechádza riziko straty a poškodenia tovaru (vlastníctvo) od okamihu, kedy tovar prejde zábradlím lode v prístave nalodenia.
Doložka sa používa pre námornú a vnútrozemskú lodnú dopravu.

CIF – Cost, Insurance and Freight – náklady, poistenie a prepravné – dohodnutý prístav určenia
Predávajúci je povinný uzavrieť prepravnú zmluvu, zaplatiť prepravné do dohodnutého prístavu určenia, dodať tovar na palubu lode, odbaviť tovar na vývoz, uzavrieť poisťovaciu zmluvu na tovar počas prepravy a zaplatiť poistné, odovzdať kupujúcemu faktúru, dopravný doklad a zmluvu o poistení nákladu, zaplatiť náklady za naloženie a vyloženie tovaru.
Kupujúci je povinný uznať dodanie tovaru nalodením, ak mu je predložená faktúra, zmluva o poistení nákladu alebo iný dôkaz o poistnom krytí a dopravný doklad. Riziká prechádzajú na kupujúceho v okamihu, keď tovar prejde zábradlím lode v prístave nalodenia.
Doložka sa používa pre námornú a vnútrozemskú lodnú dopravu.

CPT – Carriage Paid to – preprava platená do – dohodnuté miesto určenia
Predávajúci platí prepravné a odbavuje vývoz. Na kupujúceho prechádzajú riziká straty a poškodenia tovaru odovzdaním tovaru dopravcovi.
Doložka sa používa pre všetky druhy dopravy, kombinovanú dopravu.

CIP – Carriage nad Insurance paid to – preprava a poistenie platené do – dohodnuté miesto určenia
Predávajúci je povinný uzavrieť prepravnú zmluvu, odbaviť vývoz, uzavrieť poistnú zmluvu, zaplatiť poistné.
Doložka sa používa pre všetky druhy dopravy, aj kombinovanej.

DAF – Delivered at Frontier – s dodaním na hranicu – dohodnuté miesto
Predávajúci dodáva tovar na hranicu, odbavuje tovar na vývoz. Kupujúci platí prepravné v krajine dovozu a odbavuje tovar na dovoz. Doložka sa používa pre železničnú a cestnú dopravu.

DES – Delivered ex Ship – s dodaním z lode – dohodnutý prístav určenia
Predávajúci je povinný dodať tovar na palubu lode v prístave určenia, znáša všetky náklady a riziká do prístavu určenia, vybavuje dokumenty pre vývoz.
Doložka sa používa v námornej a vnútrozemskej lodnej doprave.

DEQ – Delivered ex Quay – s dodaním z nábrežia – dohodnutý prístav určenia
Predávajúci je povinný dodať tovar na nábrežie v prístave určenia, zaplatiť za vyloženie tovaru, odbaviť dovoz. Námorná a vnútrozemská lodná doprava.

DDP – Delivered Duty Paid – s dodaním clo platené – dohodnuté miesto určenia
Táto doložka predstavuje maximum záväzkov pre predávajúceho: zabezpečiť dokumenty na vývoz, dať tovar k dispozícii v dohodnutom mieste v štáte dovozu, zaplatiť clo. Kupujúci zabezpečuje dokumenty na dovoz. Každý druh dopravy.

DDU/DAP – Delivered Duty Unpaid – s dodaním clo neplatené

( http://www.euroekonom.sk/obchod/logistika/dodacie-podmienky-a-incoterms/ )

Konkrétne podmienky (doložky) Incoterms 2000  

Skupina E (Doložka odobrania)  

Tovar odvezie kupujúci priamo zo závodu predávajúceho, kupujúci zaň ďalej zodpovedá.

Skupina F (Hlavné prepravné nevyplatené)  

Predávajúci dodá tovar dopravcovi, ktorého určí kupujúci.

Skupina C (Hlavné prepravné vyplatené)  

Predávajúci musí zabezpečiť prepravnú zmluvu, bez toho aby prijal na seba riziko straty či poškodenia tovaru.

Skupina D (Doložky s dodaním)  

Predávajúci musí znášať všetky náklady a riziká spojené s celou trasou prepravy tovaru.

Podľa zdroja: http://sk.wikipedia.org/wiki/Incoterms
- ................................................................................................ prehľadná TABUĽKA INCOTERMS

CMR - Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave
             ( česká verzia )
Podľa článku 12 Dohovoru CMR je odosielateľ je oprávnený disponovať so zásielkou, najmä môže požadovať od dopravcu zastavenie prepravy, zmenu miesta dodania alebo vydania zásielky inému príjemcovi, než ktorý bol uvedený v nákladnom liste. Toto právo však zaniká, len čo sa druhý exemplár nákladného listu odovzdá príjemcovi alebo len čo príjemca uplatní právo podľa článku 13 ods. 1; od tohto okamihu je dopravca povinný správať sa podľa príkazov príjemcu.
Ak príjemca je v zmysle dohodnutých dodacích podmienok INCOTERMS oprávnený, čo v prípade doložky EXW je ako kupujúci, za predpokladu, že osoba príjemcu a kupujúceho je jedna a tá istá osoba.
Dispozičné právo príjemcu k zásielke podľa znenia článku 12 nie je založené na vlastníckom vzťah a ani disponovanie prvou kópiou nákladného listu nezakladá takéto právo. Prvá kópia nákladného listu je len dôkazným dokladom a práve v rozsahu ustanovenia článku 12 preukáže právo príjemcu na dispozíciu s tovarom, ale len v prípade ak v čase, keď bol nákladný list vystavený boli dané dopravcovi alebo odosielateľovi určité pokyny. (napríklad aj dodať tovar na iné  miesto, než je uvedené v nákladnom liste).      
V praxi sa zmenené pokyny vyznačujú na zadnej strane nákladného listu, osoba, ktorá dala takéto pokyny je povinná odškodniť dopravcu a uhradiť náklady pri strate, poškodení. Dopravca má právo odmietnuť vykonať pokyny, ktoré sú nevykonateľné. Podmienkou pre to, aby bolo vykonanie zmenených pokynov za splnené je predloženie prvej kópie nákladného listu, inak dopravca zodpovedá za škody, ktoré aj vykonaním zmenených pokynov spôsobil. Takže ak v praxi príjemca dá dopravcovi zmenené pokyny, mali by tieto byť zaznamenané na zadnej strane nákladného listu aj s uvedením času a dátumu kedy takéto pokyny obdržal a údaje o osobe od ktorej ich obdržal. 
Ak dopravca vydá zásielku inej osobe, než ktorá je uvedená v nákladnom liste bez toho, že by obdržal zmenené pokyny od oprávnenej osoby (odosielateľa alebo príjemcu), uplatňuje sa obvykle zodpovednosť voči dopravcovi podľa článku 17 (strata tovaru).
Z toho vyplýva, že ak v mieste odoslania vystaví odosielateľ NL CMR, ale príjemca alebo iná oprávnená osoba (pozor môže a nemusí to byť vlastník tovaru) dá dopravcovi pokyn, aby zásielku dopravil na iné miesto (iné mesto, krajina a pod.), tak do pôvodného nákladného listu na zadnú stranu vyznačí tieto pokyny aj s údajmi kedy, kde a od koho obdržal takéto pokyny. Následne pokračuje na miesto určenia podľa zmenených pokynov a v mieste určenia si nechá potvrdiť prevzatie tovaru od príjemcu, ktorý bol oprávnenou osobou uvedený ako nový príjemca v mieste dodania zásielky.
Tu teda nebude vystavovaný iný NL CMR, nakoľko ak nie je potvrdený odosielateľom a dopravcom, nie je takto vystavený doklad dokladom o právoplatnom uzatvorení prepravnej zmluvy a teda sa nevzťahujú sa na neho ustanovenia Dohovoru CMR. Ak by ale neboli zmenené pokyny vyznačené v NL CMR, potom postačuje ak sa preukáže, že dopravcovi boli takéto pokyny dané oprávnenou osobou v čase, ke´d ich mohol vzhľadom na ich charakter a okolnosti vykonať. To sa vzťahuje aj na zmenu miesta dodania zásielky. 
Nákladný list CMR plní funkciu dôkazného dokladu, ktorým sa preukazuje splnenie určitých skutočností vyplývajúcich z uzatvorenej prepravnej zmluvy, preto sa ním preukazuje aj skutočnosť: 1)    že tovar bol odoslaný odosielateľom, prvý diel musí mať odosielateľ a musí byť potvrdený odosielateľom a dopravcom, že prevzal tovar na prepravu,2)    a príjemca preukazuje, že tovar prijal, tzn. že potvrdí dopravcovi, že od neho prevzal tovar bez poškodenia v poriadku a lehote dodania. 3)    dopravca zasa potvrdeným nákladným listom od odosielateľa a príjemcu si nárokuj odmenu za vykonanú dopravu a preukazuje, že splnil to k čomu sa v prepravnej zmluve zaviazal.


-------------------
Príručka SARIO k medzinárodnému obchodu

Čo je to LOI - https://en.wikipedia.org/wiki/Letter_of_intent